Παραλαβή εμπορευμάτων

Παραλαβή εμπορευμάτων

Η Εταιρία μας δεσμεύεται και υπόσχεται ότι όλα τα προϊόντα μας παραδίδονται προς μεταφορά κατόπιν επισταμένου ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας τους, συσκευασμένα άριστα και με μέγιστη προσοχή.

Κατά την παραλαβή τους από εσάς θα πρέπει να ελέγξετε με προσοχή την κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων και σε περίπτωση διαπίστωσης λανθασμένης φόρτωσης, ποσοτικής έλλειψης, μερικής ή ολικής καταστροφής τους, θα πρέπει να αναφέρεται τούτο ρητά στο παραστατικό που τα συνοδεύει, άλλως τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη και προσήκουσα παραλαβή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραλαβή των προϊόντων πρέπει να επιδείξουν οι πελάτες εκτός νομού Αττικής, λόγω μεταφοράς αυτών με μεταφορικές εταιρίες σε μεγάλες αποστάσεις, με αυξημένη επικινδυνότητα ζημιών.

Μεταγενέστερη επίκληση τέτοιων περιστατικών χωρίς αναγραφή τους στο συνοδευτικό έγγραφο δεν θα μπορεί να γίνει δεκτή από την Εταιρία.

Η τήρηση του όρου αυτού, στοχεύει κυρίαρχα στην δική σας προστασία και στην αποτροπή βλάβης σας και για αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία και κατανόησή σας.